Posted in english, Ուսումնական նյութեր

English homework 09.28.22

English in Mind, pages 14,15,16,17Countries and Nationalities
Homework page 17, ex. a, c, b

a. Yes, Lionel Messi lives in Barcelona.

No, she’s from Turkish.

No, she’s Mexican professional golfer.

No, he is Brazilian actor.

No, she is American rapper.

No, he isn’t from Turkey. He is American rapper.

C. What’s your hero or heroine?

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s