Posted in Մայրենի

Իմ երազանքի տոներ

Իմ երազանքի տոների մասին

Բարև բոլորին ես Արեգ Տոնոյաննեմ։ Ես շատ եմ սիրում զբաղվել սպորտով, պարապում եմ կառատե և ֆուտբոլ։ Իմ երազանքի տոնն է ևրոպայի առաչնությունում հաղթելը նաև ես շատ կուզենամ անցնել ուրարտուի ֆուտբոլի ակադեմիա։ Ուզում եմ դառնալ օդացչու կուզենաի նաև իմ առջին թռիչքի օրնել դառնար իմ ընկերների և բարկեմների համար դա դառնար տոն։ Կուզենաի ,որ այդ բոլոր տոները կամակերպվեին հայաստանում։

Posted in english

English 09.15.22

September 5-9

Lesson one
Classwork-Introduction.
Homework

Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are).

 1. I am at home.
 2. She is not at home in the morning.
 3. We are in the park.
 4. This is my new laptop.
 5. Our friends are on their summer holidays.
 6. Uncle George is a good football player.
 7. The dog is under the table.
 8. He is very funny.
 9. The shoes is white.
 10. You are right.
 11. Susan is good at tennis.
 12. They are in the house.
 13. His T-shirts is cool.
 14. My sister is a good swimmer.
 15. She is in Italy.

Change the verb into the correct form:

1. London  (is) in England.
2. The summer  (is) hot.
3. She  (drives) very well.
4. They (opens) the store at 8:00.
5. Linda  (is) a very pretty girl.
6. I (have) several jobs.
7. Water (boils) at 100 degrees.
8. Water  (freezes) at 0 degrees.
9. My sister  (speaks) English.
10. He  (has) a big apartment.
11. A triangle  (has) three corners.
12. My birthday  (is) in June.
13. Books (have) pages.
14. Dogs  (are) good friends.
15. I  (work) hard.