Posted in english, Ուսումնական նյութեր

How the New Year celebrate in different countries

Japan

. In Japan, there are also customs and traditions associated with in the New Year celebration. Here are just a few of them.

Deep Cleaning

In Japanese culture, the new year must begin on a clean slate. As a result, Japanese people usually partake in something called oosouji, or “big cleaning.” A lot of times, every inch of the household is cleaned, including places that remain untouched other times of the year. On a personal piece of anecdotal information, I remember my family moving even the fridge during oosouji, and vacuuming under there as well. It was exhausting for me as a child, but satisfying now to think of a house well-cleaned.

Spain

Spanish people celebrate the New Year with great warmth
and gusto.

Lots of food,
drinks, song, dance and gifts add festivity and fun to the New
Year celebration in Spain.

The streets are beautifully lit, shops
display all kinds of holiday merchandise and friends and family
participate in festive parties dressed in thick woollies to combat
the chilly December night.

celebrate happy new year

In Spain, 31 December is a very special celebration, where the fun and partying go on well into the early hours.

Italy

Many Italians celebrate the end of the old year and the start of New Year’s Day with fireworks. Many people celebrate a New Year’s dinner with dishes that include:

  • Risotto in bianco (white risotto).
  • Lentils (symbolizing wealth/good fortune).
  • Cotechino (pork sausage boiled over low heat for hours before serving).
  • Zampone (a type of sausage).
  • Raisins (for good luck).

German

Germans call New Year’s Eve “Silvester,” in honor of Pope Sylvester I, who died on December 31, 335. According to the legend, non-believers who were around him choked on fish bones. Some superstitious people therefore state that one shold avoid fish that night, or at least eat it very carefully

Posted in english

My school

Hello my name Areg I live in Malacia Sebastia. In my school, we are learning until five classes.25 pupil are learning in our class. In school we have very good teachers. We are very happy in our school. My teachers names are miss Kristine, miss Ani, miss Nare, miss Anna, Miss Hekhine, miss Tatev, miss Angela.

Most schools in Britan for boys and girls.

dot

Posted in english

My flat

Hello my name is Areg. I live in flat. Our house has five rooms. My and my brother room and my parents room kitchen, bad room and living room

In living room we have a big sofa, books and tv.

In kitchen dishwasher, snick, table, chairs and foods

In our bedroom we had 2 beds and many toys.

My parents room 1 bed , cabinet and tv.

Posted in english, Ուսումնական նյութեր

English 06.11.2021

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One
day Little Red Riding Hood went to visit her granny. She had
a nice cake in her basket.
On her way Little Red Riding Hood met a wolf.
‘Hello!’ said the wolf. ‘Where are you going?’
‘I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.’
The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up. He got into Granny’s bed. A little
later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf.
‘Granny, what big eyes you have!’
‘All the better to see you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big ears you have!’
‘All the better to hear you with!’ said the wolf.
‘Granny, what a big nose you have!’
‘All the better to smell you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big teeth you have!’
‘All the better to eat you with!’ shouted the wolf.
A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house.
The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and
shouted and Granny jumped out.
The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the wolf again.

Առաջադրանքներ՝

Watch the story and put the sentences in order. / Դիտեք տեսանյութը և նախադասոէթյունները դասավորեք ճիշտ հերթականությամբ:


On her way she met a wolf.
Little Red Riding Hood looked at the wolf’s eyes, ears, nose and teeth.
One day Little Red Riding Hood went to visit her granny.
Little Red Riding Hood never saw the wolf again.
The wolf opened his mouth wide and Granny jumped out.
The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up.
A woodcutter heard a loud scream and ran to the house.

One day Little Red Riding Hood went to visit her granny. On her way she met a wolf. The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up. Little Red Riding Hood looked at the wolf’s eyes, ears, nose and teeth. A woodcutter heard a loud scream and ran to the house. Little Red Riding Hood never saw the wolf again.

Posted in english, Ուսումնական նյութեր

My Teachers

I love all teachers. Miss Rima : she is kind and smart, miss Ani for her passion, the brave from Robert, miss Angela for her knowledge of many interesting things, mess Nare for her beauty, the patriotism from mess Heghine, miss Anna for always wearing Black, the kindness from mess Christine and how she explain us the Armenian language and history , but Miss Tatev includes all mentioned above, so my favorite teacher is Miss Tatev:) .

Posted in english

My family

My family lives in Raffi street. In my family 3 boys and 1 girl. I, my brother, father and my mother. My father is working in IT company. My brothers’ name is David My fathers’ name is Karen my Mothers’ name is Liana she is very beautiful. My brother’s 7 years old.

Posted in english, հայրենագիտությաուն

Կոնդ Kond

Հայերեն

Մենք մայսի հինգին գնացել ենք Կոնդ թաղամաս։ Այնտեղ մենք ծանոթացել ենք պարոն Նաիրիի հետ։ Նա մեզ տարել է Կոնդի ամենասիրուն վայրերը օրինակ մզկիթը և աղբյուրները։ Կոնդ մտնելիս այնպիսի տպավորությունա ոնցոր պոռտալի մեջով անցնես դեպի հին Երևան։

English

Today we went to Kond district. There we met Mr. Nairi. He took us to Kond’s favorite places, such as the Persian mosque of 16th century. To get the impression of entering Kond, go through the old portal to the old Yerevan.

Posted in english, օտար լեզու

My house

My house is not big: Ther are 5 room. Living room 2 bedrooms kitchen & toilet the living room. It is the biggest room in my house. There is a sofa, a TV, a table and chairs in the living room. We watch TV in the living room.

There is a kitchen in my house. It is smaller than the living room. . There is a stove and a fridge in the kitchen and dishwasher.

In the first bedroom we my brother and me living there. On out bedroom there are two beds and our bikes.