Posted in Հունվարյան ճամբար

Pumikin

What is the benefit of pumpkin?

Is pumpkin healthy or unhealthy? healthy

Is pumpkin a healthy vegetable? Yes pumpkin is very healthy

Can we eat pumpkin daily?

What are pumpkins?

Pumpkins are the most famous of all the winter squashes, and are most associated with Halloween lanterns. Inside the hard orange or yellow skin, the bright orange flesh is sweet and honied. They are a particularly good source of fibre, as well as a range of vitamins and minerals.

Read more about the health benefits of pumpkin and see our step-by-step guide on how to carve a pumpkin lantern for Halloween.

When are pumpkins in season?

British season runs from October to December.

Learn how to grow your own pumpkins from the experts at Gardeners’ World.

Choose the best pumpkins

Go for pumpkins that feel heavy for their size, with a smooth, firm skin. Smaller pumpkins tend to have more flesh.

How to prepare pumpkins

As pumpkins have very tough skins, some hard graft is needed to get into them. Put the squash on a thick tea towel to keep it steady, then use a large strong knife to cut it in half. It can be heavy going, so work in sections until you reach the bottom. If the skin is particularly thick, you may need to hammer the knife in with a rolling pin. Once one side is cut, turn the pumpkin round and cut down on the other side, until it’s split in two. Scoop out the seeds and any stringy parts. If the pumpkin is particularly big, cut it into quarters then, using a small, sharp knife, pare off the skin (unless you plan to roast it, in which case the skin can stay on). Then cut into chunks or wedges as required

How to store pumpkins

Kept in a cool, dark, well-ventilated place, it will keep for several weeks. Once cut, it should be kept in an airtight container in the fridge, where it will keep for around a week.

How to cook pumpkins

Cut into chunks and bake or roast (30-40 mins) or boil (15-20 mins). Use to make soups, add to stews or mash as a side dish.

Posted in Հունվարյան ճամբար

Ուրարտու

Այսոր մենք հասցրեցինք գնանք ուրարտուի թանգարան։ Իմացանք ուրարտուի Պատմությունը։Օրինակ իմացանք որ Ուրարտուն Առաջին հայաստանի առաջին առաջնության հաղթողն է։ Ուրարտուն նաև ֆինանսական խնդրի պատճառով 2002 ին փակվել էր։

Posted in Հունվարյան ճամբար

Օրվա ամփոփում

Այսօր մեր մոտ եղավ ինտելեկտուալ խաղ որում մենք զբաղեցրինք երորդ տեղը։ այնտեղ կար երեք հարց որի պատասխանը նրանք սխալ գիտեին: Մենք դրանից զայրացանք և բողոքեցինք։ բայց ոչմի արցյունք։ Երկար դասամիջոցին մենք խաղացինք Ունո։

Posted in Հունվարյան ճամբար

Ճանփորդություն դեպի վանաձոր

Վանաձորում մենք գնացինք արբեր տեղեր։ Սկզբում գնացինք բուսաբանական այգի, այնտեղից մենք վերձրեցինք փայտեր և Արփիի դանկով սկսեցինք սրել։ Վանաձորում քայլելը իմ համար հրաշք էր որովհետև եղանակը հրաշք էր հաջորդ օրը այդքան էլ լավը չէր մառախլապատ և մռայլ էր ։

We went to Arab places in Vanadzor. First we went to the botanical garden, from there we poured some sticks and started sharpening with Arpy’s dunk. Walking in Vanadzor was a miracle for me because the weather was a miracle, the next day was not so good, it was foggy and gloomy.

Posted in english, Հունվարյան ճամբար

Թարգմանություն

My job is a long distance from my home, almost 50 miles away. I have to wake up early every morning, as I’m always in a rush. There’s never enough time for a relaxed breakfast. At exactly 6:00 AM, I get into my car and start the long drive.

I usually like driving on the highway more than in the city. During the morning rush hour, though, it’s not very enjoyable. The heavy traffic is a little bit annoying. So I always listen to my favorite classical music CD’s in the car – Chopin, Mozart, and Bach. That cheers me up a lot.

The drive to work takes about one hour. Going back home in the evening after work takes even longer, maybe around 70 minutes. Lately I’ve been thinking about trying to take the train to work instead of driving. That way, I could still listen to my music with headphones, and even read a novel at the same time.

Իմ աշխատավայրը իմ տնից շատ հեռու է, 75 կիլոմետր ճանապրհ։ Ամեն առավոտ ես առդնանում եմ շուտ։ Երբեք չի հերիքում ժամանակ նախաճաշի համար։ Ժամը 6:00 ես լինում եմ իմ մեքենայի մեջ և սկսում երկար ճանապարհը։

Ես հիմնականում գնում եմ բարձր ճանապրհով ես չեմ սիրում գնալ քաղաքով։ Ամեն առավոտ ես կորցնում եմ ժամանակ դա այդքան ել հաճելի չի։ Իմ գրաֆիկը շատ լարված է։ Դրա համար ես միշտ լսում եմ իմ սիրելի կլասիկ երգերը Cd ով իմ մեքենայում։ Դրանք են չոպին մոցառտ բիչ։ Դա միշտ բարձրացնու է տրամադրությունը։

ես քշում եմ գործի մոտակա մի ժամը։ Ես գնում եմ տուն իրիկունը։ գործից հետո ես քնում 70 րոպե։ երբ որ ես հետ եմ գալիս տուն սովորաբար անձրեվոտ է լինում ամպամած և մռայլ եղանակ։