Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դրական և բացասական թվեր

418․ Գրե՛ք հետևյալ թվերը`
ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7- -11, -7, -6, -2, -1, -1, 0, 7, 24, 31
բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13- 13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -17, -30։

419․ Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < -1 < 0

զ) –4 > -5 > –6

420․ Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է
գտնվում տրված թիվը.
ա) 8, 9,10, գ) -1, 0,1 ե) -6, –7, -8, է)-199, –200, -201,
բ) -1, 0,1, դ) -1, –2,-3, զ) -99, –100,-101 ը) -351, –352, -353։

422․ Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
ա) –3-ից- 7, գ) –7-ից- 7, ե) 2-ից- 7, է) –5-ից- 7,
բ) –6-ից- 7, դ) 0-ից- 7, զ) 10-ից, ը) 5-ից- 7։

424․ Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների
նշանները.
ա) 11-ը մեծ է 0-ից-այո ճիշտ է, գ) –10-ը բացասական թիվ է-ճիշտ է,
բ) –7-ը փոքր է 0-ից-այո ճիշտ է, դ) 2-ը դրական թիվ է-ճիշտ է։

426․ Գրե՛ք ամենափոքր միանիշ, երկնիշ և եռանիշ ամբողջ թվերը։ Միանիշ-1, Երկնիշ-10, Եռանիշ-100։

427․ Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն,
որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –25 < –20, գ) –16938 > –16937,
բ) –8072 < –8672, դ) –9869 > –9868։

432․ Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը.

ա)10, բ)33, գ) 8, դ)21։

434․ Երկու թվերի գումարը 18 է։ Եթե ավելի մեծ թվից հանենք նրա 7/8 մասը, ապա կստանանք ավելի փոքր թիվը։ Գտե՛ք այդ թվերը։ Պատասխան՝ 16, 2

Posted in english, Ընտրություն English

Past simple negative

1. Yesterday evening I watched TV.
2. I only cleaned my teeth four times last week.
3. Bruce repaired his mountain bike yesterday evening.
4. The concert last night started at 7.30 and ended at 10 o’clock.
5. The accident happened last Sunday afternoon.
6. When I was a child, I wanted to be a lawyer.
7. Mozart lived from 1756 to 1791.
8. We enjoyed our holiday last week.
9. Today the weather is nice, but yesterday it rained.
10. It was hot in the room, so I opened the window.
11. The weather was good yesterday afternoon, so we played tennis.
12. William Shakespeare died in 1616.

Fill in the negation.
1. They were at the party yesterday. They were at the party yesterday.
2. Paula wrote back. Paula wrote back.
3. We arrived late. We arrived late.
4. He played football. He football.
5. I forgot her birthday. I  forgot her birthday.
6. He washed the car. He washed the car.
7. She hurt her leg. She hurt her leg.
8. Sam was tired. Sam was tired.
9. I found the keys. I found the keys.
10. Martin visited his grandparents. Martin visited  his grandparents.
11. She tidied her room. She tidied her room.
12. He jumped high. He jumped tidied high.
13. Steve left the hotel three days ago. Steve left the hotel.
14. She was in Italy last summer. She was in Italy last summer.
15. Mr. Brown read my essay. Mr. Brown read my essay.

On Friday, the children talked (talk) about a day out together in the country. The next morning, they went (go) to the country with their two dogs and played (play) together. Ben and Dave had (have) some kites. Sometime later the dogs were (be) not there. So they called (call) them and looked (look) for them in the forest. After half an hour the children found (find) them and took (take) them back. Charlie was (be) very happy to see them again. At lunchtime, Nick went (go) to the bikes and fetched (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they played (play) football. Nick and Dave won (win). In the evening they rode (ride) home.

1. She wins the money. She won the money.
2. They can eat. They could eat.
3. She must go. She had to go.
4. We go shopping. We went shopping.
5. She runs to school. She ran to school.
6. I can walk. I could walk.
7. We buy a new car. We bought a new car.
8. They leave the party. They left the party.
9. We collect coins. We collected coins.
10. You are allowed to eat. You were allowed to eat.
11. Peter eats a hamburger. Peter ate a hamburger.
12. She has to wash it. She had to wash it.
13. They want to go home. They wanted to go home.
14. I close the windows. I closed the windows.
15. She studies for a test. She studied for a test.
16. They can drive. They could drive.
17. Sam likes to laugh. Sam liked to laugh.
18. Mary goes home. Mary went home.
19. We write a letter. We wrote a letter.
20. She opens the window. She opened the window.

The students of class 8B did (do) a project last week. First, the pupils chose (choose) what they wanted to do. Then they got (get) information from books and brochures, and they talked (talk) to a lot of people. They found (find) some interesting photos in the library. Their teacher helped (help) them when they asked (ask) her. Then they made (make) a poster and a video and told (tell) the other groups about their project.

Posted in Ուսումնական նյութեր

Մաթեմաթիկա դասա

Ասե՛ք ջերմաչափների ցուցմունքները
(տե՛ս նկ. 52)։

Առաջին -13

Երկրորդ +7

Երորդը 0

Չորորդը +24

Ջինգերորդ-ջ

Կարդացե՛ք թվերը.
+2, –3, 0, +8, –10, –15, +1, –27, –12, +100, –91, –74:

Տրված են –5, –3, , +5, +10, –2, 0, +4, 3 1/3 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս
գրեք ամբողջ թվերը: –5, –3, , +5, +10, –2, 0, +4, 3

Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք.
ա) 10 O տաքություն, +10 գ) 3O ցուրտ, -30
բ) 0-ից 7 O ցածր, -7 դ) 0-ից 😯 բարձր: +80

Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները
և խորությունները.
ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։ ծովի մակարդակից +4090 մետր
բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ
մետր է։ ծովի մակարդակից +4807 մետր

գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք
մետր է։ ծովի մակարդակից +5033 մետր
դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։ ծովի մակարդակից -1620 մետր
ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք
մետր է։ ծովի մակարդակից 5803 մետր
զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր
քսաներկու մետր է։ ծովի մակարդակից -7822 մետր
է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս
հարյուր իննսունյոթ մետր է։ ծովի մակարդակից 10497 մետր

Posted in Ուսումնական նյութեր

Բնագիտություն

  1. Հողի ու ջրի ,թռչունների ու ձկների ,վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում: տեսակավորման
  2. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ: դրանք այրում էն հողը
  3. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը: դա լուրջ հիվանդության բուն է
Posted in Ուսումնական նյութեր

Մաթեմատիկա առաջադրանք 3

349․ Գտե՛ք երկու շրջանագծերի իրարից ամենահեռու և իրար ամենամոտ կետերի հեռավորությունները, եթե շրջանագծերի շառավիղները 4 սմ և 5 սմ են, իսկ նրանց կենտրոնների հեռավորությունը 12 սմ է։

5+4=9

12-9=3

5+4=9

12+9=21

Պատ.՝3 և 21

362․ Տրված է բավիղի հատակագիծը։ Գտե՛ք ելքը՝ ներկելով բավիղի բոլոր փակուղիները։

363․

368․ Առնվազն քանի՞ կշռումով կարելի է գտնել կեղծ մետաղադրամը 73 մետաղադրամների մեջ։ 4 կշռումով։

376․ Հետևյալ պատկերներից որո՞նք ունեն համաչափության առանցք։ Շեղանկյունը, և կլորը։

377․ A և B քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս են եկել երկու մեքենաներ։ Առաջին մեքենայի արագությունը 60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝ 10 կմ/ժ-ով ավելի։ Քանի՞ ժամ անց նրանք կհանդիպեն, եթե քաղաքների հեռավորությունը 260 կմ է։

1) 60+10=70(կմ/ժ)     

2)60+70=130(կմ/ժ)     

260:130=2(ժ)     

Պատ՝. 2ժամ:

378․ A և B կետերի հեռավորությունը 390 կմ է։ Երկու ավտոմեքենաներմիաժամանակ դուրս են գալիս A կետից և շարժվում դեպի B կետը։ Հասնելով B կետը՝ նրանք անմիջապես վերադառնում են A կետը։ B կետից ի՞նչ հեռավորության վրա մեքենաները կհանդիպեն, եթե առաջին մեքենայի արագությունը 80 կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 50 կմ/ժ։

1)80+50=130(կմ/ժ)       

2)390:130=3(ժ)          

3)3×2=6(ժ) (հանդիպ.)        

4)6*50=300(կմ) (I ին մեք)       

390-300=90(կմ)      

Պատ՝. 90 կմ :   

Posted in Մայրենի

Մյրենի (11.13.22)

Իտալացի գրող Էդմոնդո Դե Ամիչիսի «Սիրտը» գիրքը համաշխարհային մանկական գրականության հայտնի ստեղծագործություններից է:
Հատվածներ գրքից

Մեր ուսուցիչը

Այսօր ողջ առավոտն անցկացրի դպրոցում, և նոր ուսուցիչն ինձ շատ դուր եկավ: Մինչ աշակերտները հավաքվում էին, նա արդեն նստած էր իր ուսուցչական տեղում, իսկ մեր դասարանի դռների մեջ անընդհատ երևում էին նրա նախկին աշակերտները, որպեսզի ողջունեին իրենց ուսուցչին: Նրանք մտնում էին դասասենյակ և ասում.

— Բա՜րև Ձեզ, սինյոր ուսուցիչ, բա՜րև Ձեզ, սինյոր Պերբոնի:

Մի քանիսն էլ մոտենում էին, սեղմում ձեռքը և դուրս վազում: Երևում էր, որ բոլորն էլ շատ են սիրում իրեն և սիրով կշարունակեին սովորել նրա ղեկավարությամբ: Ուսուցիչն, առանց գլուխը բարձրացնելու,  պատասխանում էր «ողջո՜ւյն», սեղմելով իրեն պարզած ձեռքերը և ի պատասխան բոլոր ողջույնների` մնում խիստ` նույն ուղիղ կնճիռը ճակատին: Հետո մոտեցավ պատուհանին և ակնդետ նայում էր դիմացի շենքի տանիքին: Թվում էր` նա ոչ թե ուրախանում, այլ տառապում էր այդ ողջ ուշադրությունից: Ապա շրջվեց դեպի մեզ և տևական նայեց յուրաքանչյուրիս: Թելադրելիս քայլում էր նստարանների միջով և տեսնելով մի աշակերտի, որի երեսին կարմրավուն հետքեր կային, դադարեց թելադրել. ձեռքերի մեջ առավ նրա գլուխը և ուշադիր զննեց: Հետո հարցրեց, թե ինչ է պատահել, և ձեռքը դրեց նրա ճակատին, որպեսզի ստուգի`  արդյոք ջերմություն չունի՞: Այդ պահին թիկունքում  աշակերտներից մեկը կանգնեց նստարանին և ծամածռություն արեց: Ուսուցիչը շրջվեց: Չարաճճին անմիջապես նստեց և գլուխը կախեց` սպասելով պատժի: Բայց նա պարզապես ձեռքը դնելով տղայի գլխին` ասաց.
-Այլևս նման բան չանես,- և, վերադառնալով իր գրասեղանի մոտ,  շարունակեց թելադրել: Երբ վերջացրեց, մի քանի ակնթարթ լուռ նայում էր մեզ,  հետո շատ դանդաղ, իր խիստ, բայց բարի ձայնով ասաց.

-Լսե՜ք, մի ամբողջ տարի մենք պետք է միասին անցկացնենք: Փորձենք համերաշխ լինել: Սովորե՜ք և կարգապահ եղե՜ք: Ես միայնակ եմ: Եղե՜ք իմ ընտանիքը: Անցյալ տարի դեռևս մայր ունեի, սակայն նա մահացավ, և ես մնացի մենակ: Ողջ աշխարհում միայն ձեզ ունեմ: Այլևս չկա որևէ մեկը, ում կարող եմ սիրել և ում մասին կարող եմ հոգ տանել: Եղե՜ք իմ որդիները: Ես սիրում եմ ձեզ, սիրե՜ք և դուք ինձ: Չեմ ուզում պատժել ոչ ոքի: Ապացուցե՜ք, որ լավ տղաներ եք: Թող դպրոցը մեզ համար ընտանիք լինի, իսկ դուք` իմ մխիթարանքն ու հպարտությունը: Ձեզնից ոչ մի խոստում չեմ պահանջում, համոզված եմ, որ սրտի խորքում բոլորդ էլ ինձ պատասխանեցիք «այո»: Եվ ես շնորհակալ եմ դրա համար:

Այդ պահին ներս մտավ պահակը և հայտարարեց, որ դասերն ավարտվեցին: Բոլորս լուռ դուրս եկանք մեր տեղերից: Այն աշակերտը, ով կանգնել էր նստարանին, մոտեցավ ուսուցչին և դողացող ձայնով ասաց.

— Սինյո՜ր ուսուցիչ, ներեցե՜ք ինձ:

Ուսուցիչը համբուրեց նրա ճակատը և ասաց.

— Հանգիստ տուն գնա, տղա՜ս:

Հարցեր և առաջադրանքներ։

  1. Ո՞վ է ուսուցիչը քեզ համար: Ուսուցիչը ինձ համար մի բարի մարդ է որը մեզ հետ կիսում է իր գիտելիքները
  2. Ինչպիսի՞ ուսուցիչ դու կլինեիր։ Ես կլինեի Հյուսիսային դպրոցի ընկեր քրիստինեի նման տեղ- տեղ կատակասեր տեղ-տեղ ջղին տեղ-տեղ բարի

3. Մեկնաբանիր այս հատվածը․

Լսե՜ք, մի ամբողջ տարի մենք պետք է միասին անցկացնենք: Փորձենք համերաշխ լինել: Սովորե՜ք և կարգապահ եղե՜ք: Ես միայնակ եմ: Եղե՜ք իմ ընտանիքը: Անցյալ տարի դեռևս մայր ունեի, սակայն նա մահացավ, և ես մնացի մենակ: Ողջ աշխարհում միայն ձեզ ունեմ: Այլևս չկա որևէ մեկը, ում կարող եմ սիրել և ում մասին կարող եմ հոգ տանել: Եղե՜ք իմ որդիները: Ես սիրում եմ ձեզ, սիրե՜ք և դուք ինձ: Չեմ ուզում պատժել ոչ ոքի: Ապացուցե՜ք, որ լավ տղաներ եք: Թող դպրոցը մեզ համար ընտանիք լինի, իսկ դուք` իմ մխիթարանքն ու հպարտությունը: Ձեզնից ոչ մի խոստում չեմ պահանջում, համոզված եմ, որ սրտի խորքում բոլորդ էլ ինձ պատասխանեցիք «այո»: Եվ ես շնորհակալ եմ դրա համար:

Միայնակ դասատուի մաին մի պատմություն

4. Բառախաղ, բառերի վերադասավորումով կազմիր նոր բառեր։

սրահ- ահ

սնար-սար

դրամ-մարդ

ագռավ- վագռ

վտակ- վատ

ծառա- ծառ

շուն-նուշ

5. Հետևյալ բառից կազմիր նոր բառեր․

Ատամնաբուժական– ատամ, մատ, բու, տականք

Կազմիր հինգ նախադասություն՝ օգտագործելով դարձվածքնե

Գրողը տանի եսինչ գեղեցիկ է։

Վայ քոռանամ ես եսինչ բարձր տեղից ես սղում։

Ռաֆայել գլուխ մի պահիր։

Դավիթ ձեռ ես առնում։

Posted in Русский язык

урок 16

Домашнее задание:

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст:

Олины гладиолусы

1 Разводит, Оля, гладиолусы

2 вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассаду

3 лето, всё, она, цветы, поливала, выпалывала, траву, сорную

4 распустились, в, августе, цветы, пышные

Оля Разводит гладиолусы, она вскопала грядку и посадила рассаду цветов, она всё дето поливала цветы выпалывала сорную траву в августе пышные цветы распустились.

Упражнение 2 Прочитайте предложения, вставьте подходящие по смыслу слова.

В ночном небе ярко сверкают звёзды.

Стая крикливых журавлей пронеслась над полям.

Осенью на приусадебном участком дети собрали хороший урожай.

Я с другом прочитал интересный детектив.

На уроке русского языка мы писали сочинение.

Слова для справок: урок, небо, участок, поле, друг.

Упражнение 3 .Допишите окончания.

Зимой на улице шёл сильный снегопад.

Метель понеслась и закружилась в снежном вальсе .

Могучий лось тяжело пробирался по высокой густой траве .

Белым снегом занесло все лесные тропинки .

Posted in Պատմություն

Դասարանական աշխատանք (Պատմություն)

Հարցեր

•Ներկայացրե՛ք և բնութագրե՛ք նախնադարի փուլերը, ի՞նչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում։

Հին նախնադար- Ստորին հինքարեդարյան (մոտ 2 միլիոն-մոտ 100 հազար տարի առաջ) մշակույթը բնորոշվում է քարե գործիքների պատրաստման շելյան և աշելյան տեխնիկայով։ Հատկապես աչքի են ընկնում Արզնիում և Արտին լեռան մերձակայքում հայտնաբերված աշխատանքի գործիքները։ Վերջինիս կայաններից և Որվանի (Ազոխ) քարայրում (այժմ՝ ԼՂՀ Հադրութի շրջանում) հայտնաբերված նախամարդու գործունեության մնացորդներն ունեն շուրջ 700-հազարամյա հնություն։ Պեղածոները բազալտից են ու վանակատից (օբսիդիան)։ Հայկական լեռնաշխարհն Առաջավոր Ասիայում եղել է վանակատի արտահանման կենտրոն։

միջին նախնադար-Միջին քարի դարը (մ.թ.ա. 12.000- 10.000 տարի առաջ) հին քարի դարից նոր քարի դարին անցման ժամանակահատվածն է։ Մարդու կյանքի համար նպաստավոր գրեթե բոլոր վայրերում ապրել է նեանդերթալյան մարդը, որը գործածել է մուստիերյան տեխնիկայով մշակված քարե գործիքներ, ապրել է գերազանցապես քարայրերում (ուսումնասիրված են «Երևան 1», Լուսակերտի և այլ քարանձավներ)։ Նեանդերթալյան մարդու ներքին ծնոտի հատված է հայտնաբերվել Որվանի համար մեկ քարայրում։ Մուստիերյան շրջանում առանձնացել են ձմեռային (նական) բնակավայրերը և ամառային որսորդական ճամբարները։

նոր նախնադար-Նոր քարի դարում (մ.թ.ա. 10.000- 5.500 տարի առաջ)՝ մ.թ.ա. 8-րդ հազարամյակի վերջերից, մեր հայրենիքի և Առաջավոր Ասիայի մյուս շրջաններում արդեն եղել են կայացած երկրագործ, հասարակություններ և առաջին նստակյաց բնակատեղիները։ Մ.թ.ա. 10-8-րդ հազարամյակներում Հայկական լեռնաշխարհում սկզբնավորվել են քաղաքակրթության անցման նախադրյալները։ 1990-ական թվականների 1-ին կեսին Սասնո ջուր գետի արևմտյան ափի հնավայրից հայտնաբերված գտածոները վկայում են, որ Հայկական (Արևելյան) Տավրոսի հյուսիսային շրջանների նոր քարի դարի մշակույթը տեղական արմատներ ունի։


• Մի քանի նապադասությամբ պատմե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի մասին։ Հայոց լեռնաշխարը գոյացել է ասորեստանի հարձակումներից պաշտպանվելու համար։
• Ի՞նչ գործոններ են հարկավոր պետության ստեղծման համար։ Ի՞նչ է պետությունը։
• Ներկայացրե՛ք վաղ պետական կազմավորումները

տտնտեսություն պատճառ ձկտում

Պետություն, որևէ ժողովրդի և նրա յուրաքանչյուր ներկայացուցչի բնականոն և մինչև վերջ ինքնադրսևորման՝ քաղաքակրթությանը հայտնի առայժմ միակ ձևն է, ազգի կարգաբանական աստիճանը բնորոշող հիմնական քննությունը, մշակույթի բարձրակետը։

Քաղաքական ամբողջականության տեսանկյունից պետությունը քաղաքականապես կազմակերպված ցանկացած համայնքն է, որն ապրում է կառավարման միևնույն համակարգի ներքո[1]։ 


• Ե՞րբ և ի՞նչ հանգամանքներում է ձևավորվել Վանի թագավորությունը։ Ասորեստանի հարձակումների ընդացքում հայոց լեռնաշխարը միացավ իրար որպեսզի դիմակայելու համար

Posted in english, Ուսումնական նյութեր, Ընտրություն English

Mkhitar Sebastaci

Hello my name is Areg grade I my six g In other schools, they are fingered for bad behavior or not studying. Our teachers are friendly people. Our school is mainly focused on media literacy. In our school there are different languages English, Spanish, Italian, German etc. In our school, you are given the opportunity to choose your physical development path, football, basketball, shooting, archery, etc. I am studying in the educational complex of Mkhitar sebastaci