Posted in Ուսումնական նյութեր

Ղազարոս Աղայան

Աղայանի մանկական բանաստեղծություններից շատերը («Արեգակ», «Առավոտը գյուղում», «Ճախարակ» և այլն) այժմ էլ զարդարում են դպրոցական դասագրքերը: Նրա ամենահայտնի արձակ երկերն են «Արություն և Մանվել», «Երկու քույր» վեպերը: 

Հայ հեքիաթագրության լավագույն նմուշներից են Աղայանի «Անահիտը», «Արեգնազանը», «Հազարան բլբուլը», «Վիշապին հաղթողը», «Եղեգնուհին»:

Աղայանը I–IV դասարանների համար կազմել է «Ուսումն մայրենի լեզվի» դասագրքերը. նրա կազմած այբբենարանով շուրջ 40 տարի դասավանդել են հայկական դպրոցներում: 


Ղազարոս Աղայանը սկզբնական կրթությունն ստացել է ծննդավայրում, ապա մեկ տարի սովորել է  Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, այնուհետև զբաղվել է ինքնակրթությամբ: Դասավանդել է Ախալցխայի, Ալեքսանդրապոլի, Երևանի, Շուշիի դպրոցներում: 1861–62 թթ-ին եղել է գրաշար Թիֆլիսում, 1862–67 թթ-ին՝ Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում: 1867 թ-ին վերադարձել է հայրենիք. նշանակվել է Էջմիածնի տպարանի կառավարիչ, 1869–70 թթ-ին խմբագրել է «Արարատ» ամսագիրը:

Ձերբակալվել է ազգայնականության մեղադրանքով և մինչև կյանքի վերջը եղել ցարական ժանդարմերիայի հսկողության տակ: Աղայանը 1900-ական թվականներին Թիֆլիսում Հովհաննես Թումանյանի ստեղծած «Վերնատուն» գրական խմբակի եռանդուն անդամներից էր, նրա նահապետը: 

Posted in english

ROBIN HOOD AND HIS MERRY MEN

ROBIN HOOD AND HIS MERRY MEN
There are many legends and songs about Robin Hood. The legends say
that he and his three hundred men lived in Sherwood Forest, not far from the
town of Nottingham. His men dressed in green and were good at shooting
with bows and arrows.
Robin Hood and his merry men attacked and robbed the rich and
helped the poor as much as they could.
More than once the Sheriff of Nottingham tried to catch Robin and
his merry men, but he couldn’t. Robin always fooled his enemies.
Once Robin played a trick on one of the Sheriff’s men whom he met in
the forest. The man had orders to arrest Robin Hood. But he did not know
who he was talking to. “Help me to fi nd Robin,” he said to Robin Hood, “and I shall give you half the money that I’ll get for his head.” “All right,” said Robin, “let’s go to
Nottingham. We shall find Robin Hood there. I know him, and I’ll help you to catch him.” When they came to the town, Robin gave the man so much drink that he fell asleep. After that Robin walked off, and the man had to pay the bill.
Some time after, Robin and his friends came to Nottingham to take part in a shooting contest held there by the Sheriff. The prize, an arrow of gold, was for the best shot. Robin, who was dressed like a beggar, won the prize. The next evening as the Sheriff was going to bed, an arrow with a letter on it suddenly whistled through the open window of his bedroom. The Sheriff read, “Thank you for the golden arrow. It was a good prize for my shooting. Robin Hood.”

Complete the statements correctly.

Robin Hood and his merry men lived in the forest as Sherwood

Robin Hood and his merry men attacked the rich as poor as they could.

Once Robin Hood met one of the Sheriff’s men of Nottingham

When they came to the town they want to catch Robin hood.

What happened when…? Finish the sentences.

When one of the Sheriff’s men came to the forest they want to catch the Robin Hood and his marry men.

  1. When Robin came to the town with one of the Sheriff’s men, Robin gave the man so much drink that he fell asleep.
  2. When Robin walked off , and the man had to pay the bill.
  3. When Robin and his merry men came to take part in a shooting
    contest held there by the Sheriff.
  4. When the Sheriff was going to bed an arrow with a letter on it suddenly whistled through the open window of his bedroom

Things to think about.

  1. The Sheriff couldn’t catch Robin Hood as Robin Hood was nimble and smart.
  2. The soldier didn’t know who he was talking to as he never met him.
  3. The Sheriff’s soldier had to pay the bill as he was drunk.
  4. The Sheriff had to give the prize to Robin as he made best shot.