Posted in Ուսումնական նյութեր

Մաթեմատիկա առաջադրանք 3

349․ Գտե՛ք երկու շրջանագծերի իրարից ամենահեռու և իրար ամենամոտ կետերի հեռավորությունները, եթե շրջանագծերի շառավիղները 4 սմ և 5 սմ են, իսկ նրանց կենտրոնների հեռավորությունը 12 սմ է։

5+4=9

12-9=3

5+4=9

12+9=21

Պատ.՝3 և 21

362․ Տրված է բավիղի հատակագիծը։ Գտե՛ք ելքը՝ ներկելով բավիղի բոլոր փակուղիները։

363․

368․ Առնվազն քանի՞ կշռումով կարելի է գտնել կեղծ մետաղադրամը 73 մետաղադրամների մեջ։ 4 կշռումով։

376․ Հետևյալ պատկերներից որո՞նք ունեն համաչափության առանցք։ Շեղանկյունը, և կլորը։

377․ A և B քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս են եկել երկու մեքենաներ։ Առաջին մեքենայի արագությունը 60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝ 10 կմ/ժ-ով ավելի։ Քանի՞ ժամ անց նրանք կհանդիպեն, եթե քաղաքների հեռավորությունը 260 կմ է։

1) 60+10=70(կմ/ժ)     

2)60+70=130(կմ/ժ)     

260:130=2(ժ)     

Պատ՝. 2ժամ:

378․ A և B կետերի հեռավորությունը 390 կմ է։ Երկու ավտոմեքենաներմիաժամանակ դուրս են գալիս A կետից և շարժվում դեպի B կետը։ Հասնելով B կետը՝ նրանք անմիջապես վերադառնում են A կետը։ B կետից ի՞նչ հեռավորության վրա մեքենաները կհանդիպեն, եթե առաջին մեքենայի արագությունը 80 կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 50 կմ/ժ։

1)80+50=130(կմ/ժ)       

2)390:130=3(ժ)          

3)3×2=6(ժ) (հանդիպ.)        

4)6*50=300(կմ) (I ին մեք)       

390-300=90(կմ)      

Պատ՝. 90 կմ :   

Advertisement

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s