Posted in Ուսումնական նյութեր

Ինքնաստուգում

Հոմանիշ

Ուրախ- Զվարթ

բարի-Բարեհոգի

Քաջ- արի

լուսաբաց-Աղջամուղջ

մայրամուտ-Արևամուտ

հականիշ

Կարևոր-անկարևոր

անկանոն-օրինակա

անխեք-խելացի

կեխտոտ-մաքուր

հին-նոր

Դարձվածք

Ձեռ առնել

գլուխ կոտրել

գլուխ պահել

գրողը տանի

քոռանամ ես

Բառակապաքթություններ

Կարմիր ծաղիկ

Մայր հայաստան

Մայր դպրոց

Տաք հագուստ

կապույտ սեղան

Հայոց լեզվի զարգացման փուլեր

գրաբար

Գրաբարի պատմությունը բաժանվում է երկու մեծ դարաշրջանների՝ հինհայերենյան և ետհինհայերենյան։ Հինհայերենյան դարաշրջանն սկսում է 5-րդ դարի սկզբից (գրերի գյուտից) մինչև 11-րդ դարը։ Երկրորդ դարաշրջանն ընդգրկում է 11-19 դդ.։

Առաջին դարաշրջանում գրաբարը հայ ժողովրդի ընդհանուր լեզուն էր, իր երկու տարբերակով (գրական ու խոսակցական) և բարբառային որոշ տարբերակային ձևերով։ Այս դարաշրջանի գրաբարը բաժանում են դասական կամ մեսրոպյան, հնում՝ «ոսկեդարյան» (գրերի գյուտից մինչև 5-րդ դարի կեսը), ետդասական կամ ետմեսրոպյան, հնում՝ «ետոսկեդարյան» (5-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 8-րդ դարի կեսերը) և ետին կամ նախամիջին (8-10 դդ.) շրջանների։ Առաջին երկու շրջաններին բնորոշ է գրաբարի և խոսակցական լեզվի, որպես մեկ լեզվի գրական ու խոսակցական տարբերակների, միասնությունը

միջին հայերեն

Միջին հայերենի կազմավորման գործընթացը զուգադիպում է արաբական տիրապետության վերացմանը, հայ պետականության վերականգնմանը և հայ ժողովրդի տնտեսական ու մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։

աշխարաբար