Posted in english

English home work 09.24.20

Oh ,no! I don’t have any cucumber
                                       I think I have some
Really ?Do you?
                                     Yes I do
Sure. Do you want some peach                                                      

Yes, please. Thanks!

Posted in osen, Մաթեմատիկա

մաթեմ

Դալի պատկերասրահում կա 12000 նմուշ իսկ Պիկասոինում երեք անգամ ավել -120, որքան նմուշ կա նրանց պատկերասրահներում միասին

Լուծում12000×3-120=35880

Պատ՛․ 35880