Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Մայրենի 22.10.20

1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև-երեգ տառ չոր հնչյուն

ոզնի-չորս տառ հինգ հնչյուն

ոհմակ-հինգ տառ վեց հնչյուn

հրեղեն-վեց տառ վեց հնչյուն

երախտամոռ-ինը տառ տաս հնչյուն

տերև-չորս տառ հինգ հնչյուն

հարևան-վեց տառ յոթ հնչյուն

եղանակ-վեց տառ յոթ հնչյուն

սեղան-հինգ տառ հինգ հնչյուն

երազ-չորս տառ հինգ հնչյուն

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3)-

կածան (2)-կա, ծան

հերոս (2)-հե, րոս

բերանբաց (3)-բե, րան, բաց

արկածային(4)-ար, կա, ծա, յին

արդարադատ (4)-ար, դար, ա, դատ

կարգապահ (3)-կար, գա, պահ

հերթական (3)-հեր, թա, կան

մատակարարել (5)-մատ, ա, կա, րա, րել

ազատասեր (4)-ազ, ատ, ա, սեր,

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև: 1.տերև, արև, մուտք։ 2.Արևի կող Տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ, անձ-րե-վա-յին, ա-րե-վոտ, սե-վուկ,  բե-վե-ռա- յին,  ձե-վա-կան, թե-վա-վոր,  ու-ղե-վոր: Տերևաթափ, անձրևային, արևոտ, սեվուկ, բեվեռային, ձեվական, թեվավոր, ուղեվոր

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշնանային գեղեցիկ օր

Մի օր տերևաթափ եղավ ծառերը ասեցին ես ինչու մեր սիրուն զգեստերը թաթվեցին—աշունն պատասխանեց քամին փչեց

Posted in osen, Մայրենի

Աշուն օր

Սևուկ ամպեր վար եկան

Օրան, օրան,

Սարի վրա շար եկան։

Ծագեց առավոտ

Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,

Հևաց, հևաց.

Ծերուկ երկիր սուգ արավ։

Ճաքեց հեռուն ամպ,

Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև 

Դողաց, սողաց,

Արյուն-ամպից քող կապեց։

Վառեց լեռան լանջ,

Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,

Մարմանդ-մարմանդ,

Հոգնած տերև շաղ տալով։

Երկիր քուն դրավ,

Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ

Սողուն-սողուն,

Ձորում մշուշ կախ տվավ։

Քամին ելավ վեր,

Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան

Դալուկ-դալուկ,

Սարի վրա ցիր եկան։

Հալեց աշուն օր

Կյանքիս սևավոր։

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան Քաղած հացահատիկ՝ հունձ, որ պետք է կալսվի:

Պաղեց-սառեց

 Հևաց-արագ և ընդհատաբար շունչ քաշել, հեթհեթալ:

  Մարմանդ-Մեղմ, հանդարտ: Մարմանդ քամի: 

Դալուկ-Դժգույն, գույնը գցած, գունատ

3. Կանաչով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

Աառավոտ-լուսաբաց, արևածագ

,  արև-արեգակ,

  Քող-շղարշ,

 Քուն-նինջ,

 մշուշ-մառախուղոտ, 

Քքամի-փոթորիկ,

 ժիր-ուրախ

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

վար եկան-,

  շար եկան-շարվեցին,

 բուք արավ-բքեց,

 սուգ արավ-սգեց,

 մաղ տալով-մաղելով,

 շաղ տալով-շաղելով,

 փախ տվավ-փախավ,

 կախ տվավ-կաղեց, 

ցիր եկան-ցրվեցին

5. Ընտրի՛ր բանաստեղծական  6 տներից որևէ մեկը, պատկերացրո՛ւ՝ աշնանային օրվա որ պահն է, պատմի՛ր այդ հատվածը, ապա նկարի՛ր:

Սև ամպերրը գալիս են սարերի վրա, բուք են անում, այս ամենին հաջորդում է արևի արթնացումը ու ամպերի պարտությունը։

Posted in osen, Մաթեմատիկա

մաթեմ

Դալի պատկերասրահում կա 12000 նմուշ իսկ Պիկասոինում երեք անգամ ավել -120, որքան նմուշ կա նրանց պատկերասրահներում միասին

Լուծում12000×3-120=35880

Պատ՛․ 35880

Posted in osen, Հորինուկներ, Մայրենի

Ճանապարհ

Ես գնում էի մի ճանապարհով, որը տանում էր երկինք։ Ես գնում էի, գնում։  Ոչ մի բան չի երևում։ Մեկ էլ մի հատ ծառ, որի վրա աճում էին դեղձախնձորներ։ Ես բարձրանում էի ծառը, քաղում դեղձախնձորները և շարունակում  իմ  ճանապարհը։ Հենց հասա երկնքին, այնտեղից սիրուն տեսարան էր բացվում դեպի երկիր մոլորակ։ Իմ գնացած ճանապարհը ինձ ցույց էր տալիս, թե ինչքան սիրուն է մեր մոլորակը։

Հետ վերադառնալուց թեքվեցի, ուղղությունս փոխեցի ու սկսեցի բարձրանալ մի ծառազուրկ ճանապարհով, բարձրացա, բարձրացա, հայտնվեցի Խուստուփի գագաթին։

Ահա թե ուր տարավ ինձ իմ ճանապարհը։

Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Հորինուկներ, Ուսումնական նյութեր

Անսովոր ծաղիկը

Կար-չկար մի անսովոր ծաղիկ կար։ Նա այնքան գեղեցիկեր  որ տարա տուն պահեցի անցավ մի օր երկու օր երեք օր  և ես հերուստացուցեյ նայում և թեյ խմում   մեկել գնացի որ նրանց  ջուր բերեմ  որ ջրեմ մեկել տեսնեմ որ  նա թեյիս մոտ նստած     ուզումե  խմել և ես տեսնումեմ նրան և հականումեմ որ նա թիթեռնիկա  և հասկացա որ ցողունները խոտերեն։

This slideshow requires JavaScript.

Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

մաթեմատիկա 13.05.2020

  1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
  2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյույ յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
  3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600,000 70 4 800 20
  4. Հարևան թվերն են 674 821, 674 819
  5. Հաջորդող թիվն է 674 821, 674 819
  6. Նախորդող թիվն է674 819
  7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

Continue reading “մաթեմատիկա 13.05.2020”