Posted in Ուսումնական նյութեր, բնագիտություն

Իմ բույսը

Ես ունեմ անապատային ծաղիկներ որոնց ցանել եմ մեկ ամիս առաջ։ Ծաղիկների մաքսիմալ բարձրությունը 25սմ է իսկ գլխիկի լայնությունը 5 սմ։ Իմ ցանածներից տասնմեկը ծիլ են տվե

Posted in english, Ուսումնական նյութեր

How the New Year celebrate in different countries

Japan

. In Japan, there are also customs and traditions associated with in the New Year celebration. Here are just a few of them.

Deep Cleaning

In Japanese culture, the new year must begin on a clean slate. As a result, Japanese people usually partake in something called oosouji, or “big cleaning.” A lot of times, every inch of the household is cleaned, including places that remain untouched other times of the year. On a personal piece of anecdotal information, I remember my family moving even the fridge during oosouji, and vacuuming under there as well. It was exhausting for me as a child, but satisfying now to think of a house well-cleaned.

Spain

Spanish people celebrate the New Year with great warmth
and gusto.

Lots of food,
drinks, song, dance and gifts add festivity and fun to the New
Year celebration in Spain.

The streets are beautifully lit, shops
display all kinds of holiday merchandise and friends and family
participate in festive parties dressed in thick woollies to combat
the chilly December night.

celebrate happy new year

In Spain, 31 December is a very special celebration, where the fun and partying go on well into the early hours.

Italy

Many Italians celebrate the end of the old year and the start of New Year’s Day with fireworks. Many people celebrate a New Year’s dinner with dishes that include:

  • Risotto in bianco (white risotto).
  • Lentils (symbolizing wealth/good fortune).
  • Cotechino (pork sausage boiled over low heat for hours before serving).
  • Zampone (a type of sausage).
  • Raisins (for good luck).

German

Germans call New Year’s Eve “Silvester,” in honor of Pope Sylvester I, who died on December 31, 335. According to the legend, non-believers who were around him choked on fish bones. Some superstitious people therefore state that one shold avoid fish that night, or at least eat it very carefully

Posted in Ուսումնական նյութեր

մաթեմատիկա 12.01.2021

Թեմա՝ մնացորդով բաժանում։

Ոչ բոլոր թվերն են ամբողջությամբ բաժանվում մեկ ուրիշ թվի վրա։ Նման դեպքում բաժանման արդյունքում ստանում ենք թերի քանորդ ու մնացորդ։

Բաժանելի։ բաժանարար=թերի քանորդ(մնացորդ)

Բաժանելի=բաժանարար*թերի քանորդ+մնացորդ

Բաժանարար=(Բաժանելի-մնացորդ)։թերի քանորդ

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 15 է, թերի քանորդը՝ 8, մնացորդը՝ 3։

2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 165 է, թերի քանորդը՝ 4,

մնացորդը՝ 1։

Continue reading “մաթեմատիկա 12.01.2021”
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 12.02.2021

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, ․19․․

244, 246, 248, ․250․․․

1, 2, 3, 5, 8, 13,21 ․․․

1, 4, 9, 14, ․23․․

3, 6, 12, 24, 48, 96

78, 71, 64, 57, 5o

147, 136, 125, 114, ․103․․

2 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և պարզի՛ր, թե որ թիվը պետք է լինի դատարկ վանդակում։

125616
176121
2510226
4211943
14361265
11452218
643111421
515123269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

24

18

4․  Ուշադիր նայիր և գտիր, թե որոնք են հաջորդ թվերը

1, 2, 2, 3, 3, 3,․4.4․4․4

5․ Ըստ օրինաչափության՝ գտիր տրված հաջորդականության

հերթական անդամը 1,4,5,9,14,․23 ․

6․ Կռահիր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրիր հաջորդ

թիվը 1,5,13,29․․․63

7․ Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և

գրիր հաջորդ թիվը: 4 , 9, 14, 19, 24,․29․․

8․  Տրված թվերից հետո գրիր ևս մեկ թիվ ըստ օրինաչափության։

3,6,9,15, 24,․․․39

9․ Ստեղծիր քո օրինաչափությունը

10, 11, 21, 32,