Posted in Ուսումնական նյութեր

Վարժ․ 134

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սախարթախիտ, բրդոտ, ժողովուրդ, հերթ, օրիօրդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային, փարթամ։

Վարժ․ 135

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչնդոտ, թռչուն, թրջել, թրչել,միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուռ։

Վարժ․ 142

Թոռնիկը արագ թռավ տատի գիրկը։շ

Միաժամանակ երեք գիրք է կարդում։

Հորդ անձրևը կտրվելու միտք չուներ։

Հորթ տրտինգ տալով վացեց մոր մոտ։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s