Posted in Ուսումնական նյութեր

Discover Incredible India

Welcome to the richest and unforgettable histories and heritage
country in this World. “Namaste” used as a Greeting.

“Namaste” literally means “I bow to you.

India is located in South Asia and it shares its border with Eight countries- Afghanistan, Pakistan, China, Bhutan, Nepal, Myanmar, Bangladesh and Sri-Lanka.

Historically, there are Five named oceans: The Atlantic, Pacific, Indian, Arctic and the Southern Antarctic.VocabularyWelcome-Բարի գալուստdiscover-բացահայտելincredible-զարմանահրաշrich-հարուստthe richest-ամենահարուստforget-մոռանալunforgettable-անմոռանալիhistory-պատմությունheritage-ժառանգությունcountry-երկիրworld-աշխարհliterally-բառացիորենmean-նշանակելI bow to you-խոնարհվում եմ քո առջևlocate-գտնվել, տեղակայվելshare-կիսելhistorically-պատմականորենocean-օվկիանոս

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s