Posted in Ուսումնական նյութեր

Discover Incredible India

Welcome to the richest and unforgettable histories and heritage
country in this World. “Namaste” used as a Greeting.

“Namaste” literally means “I bow to you.

India is located in South Asia and it shares its border with Eight countries- Afghanistan, Pakistan, China, Bhutan, Nepal, Myanmar, Bangladesh and Sri-Lanka.

Historically, there are Five named oceans: The Atlantic, Pacific, Indian, Arctic and the Southern Antarctic.VocabularyWelcome-Բարի գալուստdiscover-բացահայտելincredible-զարմանահրաշrich-հարուստthe richest-ամենահարուստforget-մոռանալunforgettable-անմոռանալիhistory-պատմությունheritage-ժառանգությունcountry-երկիրworld-աշխարհliterally-բառացիորենmean-նշանակելI bow to you-խոնարհվում եմ քո առջևlocate-գտնվել, տեղակայվելshare-կիսելhistorically-պատմականորենocean-օվկիանոս