Posted in Ուսումնական նյութեր

մայրենի

1.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կամ ե: Կարդում  էմ,  երգում  էս,    ամենա.ժան,  խաղացել  էեն,  եկրանխաղացել  ենք,  է.ջմիածին,  մանրե, ամենաերկար, տասներկու, վայրեջք,  տեսել  էք:
2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր  օ  կամ ո: Ոսկեզօծվել,   օվքեր,   որդի,  օդաչու,   տնորեն,  այսօ.ր,  արջաորս,  ով,  մեղմորոր,   քնքշորեն,  անօգնական:
3. Ոսկեզօծվել, մեղմօրոր, քնքշորեն, վայրէջք, օգտակար, անէանալ (չքվել, անհետանալ) բառերով  փոքրիկ պատմությո՛ւն հորինիր:

Ամեն ամեն ինչ Ոսկեզօծվել այսօր օգտակար գեղեցիկե դեղին բոցերեն անտառում։ Անտառում դեղին կենդանիներնեն։ Նրանք կաթ են տալիս