Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաթեմատիկա

15.04.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
  • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ 346.438
  • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ 228.077
  • Հիսունհինգ հազար ութ 55008
  • Հազար չորս հարյուր մեկ1401
  • Հարյուր քսան հազար հինգ120005
  • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ 499105
  • Երեք հարյուր քսան հազար տասը 320010
  • Հիսուն հազար վաթսունութ 50068
  • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու 1542

Continue reading “Մաթեմատիկա”