Posted in Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Մայրենի (Հոլովում)

Բառերի այնպիսի փոփոխությունը, որից կախված է նրանց պաշտոնը նախադասության մեջ կոչվում է հոլովում։

Հայերենում հոլովվում են գոյականը և որոշ դերանուններ։

Ուղղական հոլովը բառի ուղիղ, անփոփոխ ձևն է:Ուղղական հոլովը որևէ վերջավորություն չունի: Պատասխանում է ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ(ը), ինչե՞ր(ը) հարցերին: Ուղղական հոլովn ունի և՛ անորոշ, և՛ որոշյալ առումներ՝ գիրք-գիրքը:

Սեռական հոլով

Սեռական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որին պատկանում կամ վերաբերում է որևէ բան: Սեռական հոլովը պատասխանում է ո՞ւմ , ինչի՞ , ինչերի՞ հարցերին: Սեռական հոլովում բառը կարող է ունենալ -ի, -ու, -ան, -վա, -ոջ, -ց  վերջավորություններ, կամ բառի մեջ որևէ ձայնավոր կամ երկհնչյուն կարող է փոխվել ո -ի կամ ա -ի:

ուղղական- ծառ,ֆիզիկա

սեռական-ծառի,ֆիզիկայի

Ընթերցանություն

  1. Ավետիք Իսահակյան, Ռավեննայում

Արարատի ծեր կատարին
Դար է եկել, վայրկյանի պես,
Ու անցել:
Անհուն թվով կայծակների
Սուրն է բեկվել ադամանդին
Ու անցել:
Մահախուճապ սերունդների
Աչքն է դիպել լույս գագաթին
Ու անցել:
Հերթը հիմա քոնն է մի պահ.
Դու էլ նայիր սեգ ճակատին
Ու անցիր…

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բացատրիր։

Անհուն-3. Անեզրական, անծայր, անվերջ, անսահման:

2.Դուրս գրիր ուղղական և սեռական հոլովներով դրված գոյականները

Արարատի, վարկյանի, կայծակների

3.Փորձիր մի քանի նախադասությամբ պատմել բանաստեղծությունը։

2.Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն պահանջող ձևով ՝ հոլովով գրիր թանգարան բառը։

Տարիներ շարունակ (թանգարանը) սիրով ընդունում էր այցելուներին։

(Թանգարանի) տնօրենը ոգևորվել էր նոր գտածոյով։

Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաշտաբներ մաս 2 (մաթեմատիկա)

217․ Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։ Լուծում
5 x 8 = 40
40 : 4 = 10
Պատ.՝ 10 սմ

219․ Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %-ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

1)80:100×130=104

Պատասխան՝104 մանրակ։

221․ Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %-ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %-ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

1)480։100×35=168

2) 168:100×25=42

Պատասխան՝ 42 աղջիկ։

224․ Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյան մակերեսը։ ա) x : 25 = 2 : 5
25 x 2:5=10
10 : 25 = 2 : 5
դ)65/y=13/9
65 x 9=585
585:13=45

Posted in Ուսումնական նյութեր

Մայրենիի տնայինառաջադրանք 10.17.22

Ընթերցանություն,Վիլյամ Սարոյան ,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր։ Չկար.

2.Ինչերի հետ է համեմատվում Քրիստինեն,,դուրս գրիր համեմատությունները։

3.Ընտրիր քո սիրած փոքրիկ հատվածը պատմվածքում և դուրս գրիր գոյականները։

Ես գիտեի, որ իմ զարմիկ Մուրադը կարողանում է կյանքը վայելել ավելի լավ, քան ուրիշ որևէ մեկը, որ երբևէ սխալմամբ աշխարհ է եկել։ Բայց այս մեկին չէի կարող հավատալ նույնիսկ ես։

Նախ իմ ամենավառ հիշողությունները կապված էին ձիերի հետ, և իմ տենչանքը ձի հեծնելն էր։

Զարմիկ, Մուրադ, կյանք, աշխարհ:

4..Բնութագրիր Արամին

Նա շատ բարի էր, արդար և ճիշտ արարքների կողմից էր, բարձր էր պահում իրենց պատիվը: Նաև շատ խելացի էր, պարզ ու հանգիստ:

5.Մուրադին՝ ա) մեղադրիր, բ) արդարացրու ,գ) բնութագրիր

Ես մեղադրում եմ Մուրադին ձիու գողության մեջ: Եթե ձին պետք էր նրանց, նրանք կարող էին ուղղակի քաղաքավարի խնդրել, և ժամանակավորապես ստանալ ձիուն:

Նաև ես արդարացնում եմ Մուրադին: Ինչ որ չափով դա այդքան էլ գողություն չի համարվում: Նրանք երեխաներ էին, և իրենց տարիքում դա այդքան էլ գողություն չէ: Ես կարծում եմ, որ մի կողմից կարելի Մուրադին արդարացնել, քանի որ նրանք շատ էին սիրում ձիերին:

Բնութագրեմ Մուրադին: Նա շատ խորամանկ, մյուս կողմից կարող եմ ասել նաև հիմար, կյանքին հեշտ նայող, ճարպիկ տղա էր: Տեսքը այնտեղ չէր նկարագրվում, բայց կարող եմ ասել, որ հոգու խորքում նա նույնպես շատ ազնիվ էակ էր:

3.Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1.Տրված բառերը խմբավորիր ըստ խոսքի մասերի։

2.Հող,սղոց,բուժակ,փայտ,պտուտակ,վիրավոր,բուժել,բժիշկ,մաքուր,սրսկել,հարթ,կանաչ,զգուշորեն,կարգին,համառորեն,գարնանային,փայլուն։

Գոյական-վիրավոր, հող, սղոց, բուժակ, փայտ, պտուտակ, բժիշկ

Ածական — մաքուր, հարթ, կանաչ, գարնանային, փայլուն

Բայ- բուժել, սրսկել

Մակբայ — զգուշորեն, համառորեն, կարգին:

3.Կետերի փոխարեն գրիր ուն կամ յուն ածանցը։

ա ) Քամին խաղում էր պաղպաջուն ալիքների հետ։

բ) Դողդոջուն ձայնը մատնեց , որ վախենում է։

գ) Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջյունը ու բողոքը։

դ) Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում։

Posted in Ուսումնական նյութեր

Հայաստանի ծագումը

• Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը։ Այն զբաղեցրել է Հայկական լեռնաշխարհը, փոքր Ասիայի Արևվելքը, Միջագետքի հյուսիսը և Իրանի հյուսիս արևելքը:
• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։ Ի՞նչ այլ լեզվաընտանիքներ կարող եք նշել։
• Ի՞նչ է ավանդազրույցը։ Դա կոչվում է ավանդական զրույց, որով խոսում են բոլոր երկրներում
• Ներկայացրե՛ք հայերի ծագման մասին պատմող հայկական ավանդազրույցը։ Հայերը համարվում են դյուցազուն Հայկի ժառանգներ: Համարյա թե բոլոր զրույցներում հայ ազգը ներկայանում է, որպես մեծ և քաջ ժողովուրդ:

Posted in Ուսումնական նյութեր

Руский язик

Рассказ о горячем и холодном сердце

  1. Прочитайте и обсудите рассказ.
    Расскажите.

Шли по узенькой горной тропинке два путника: один с горячим сердцем, а дру­гой с холодным. Шли они в далекие стра­ны и хотели найти человеческое счастье.

– Посмотри, какие вокруг нас величе­ственные и прекрасные горы, – сказал че­ловек с горячим сердцем.

– Ничего особенного, просто кучи ог­ромных камней, – ответил человек с хо­лодным сердцем.

– Посмотри, какой нежный цветочек выглядывает из трещины в камне, как трудно ему, наверное, расти здесь без земли, – сказал человек с горячим серд­цем.

– Ха, нашел красоту. Что, я цветов до­ма не видел, – сказал человек с холод­ным сердцем.

Пошли они по горам дальше и увиде­ли горное озеро.

Человек с горячим сердцем востор­женно воскликнул:

– Какое оно прозрачное, голубое и ти­хое, такое тихое, что белые снежные вер­шины гор в нем отражаются, как в зерка­ле. А тебе нравится? – спросил он попут­чика.

– Ничего особенного, – ответил че­ловек с холодным сердцем, – просто ог­ромная лужа воды. А снег я и в прошлом году видел.

– Но, может быть, ты чувствуешь ка­кой здесь чистый, прохладный и свежий воздух, который хочется вдыхать всей грудью, – спросил человек с горячим сер­дцем.

– Ну вот ещё, придумал. Воздух вез­де одинаковый, что в городе, что в лесу, что в горах, – возразил человек с холод­ным сердцем.

Так долго шли по лесам и горам че­ловек с горячим и человек с холодным сердцем в поисках счастья и красоты, по­ка не повстречалась им пещера в кото­рой жил мудрый и добрый старик-от­шельник. Старик жил вдалеке от людей и был очень беден, но радушно принял гос­тей и пригласил их обедать к столу. Но на столе стоял лишь кувшин с прохлад­ной родниковой водой и лежал свежевы­печенный еще теплый хлеб. Человек с го­рячим сердцем, сев за стол, с радостью вдохнул запах хлеба, удивился чистоте и необычайному вкусу воды и поблагодарил старика за скромную еду, а человек с холодным сердцем, поморщившись, попробовал хлеб с водой и остался едой недоволен.

После обеда старик узнал у путников, что они ищут счастье, и сказал им обо­им: «Один из вас уже давно нашел счас­тье, а другому еще долго предстоит свое счастье искать. Ключ к счастью в наших сердцах. Счастлив тот, чьё горячее откры­тое сердце легко чувствует красоту и ра­достно отзывается на нее. Но тому, кто не замечает красоту вокруг себя, кто не дает своему сердцу радоваться красоте, тому очень тяжело найти счастье в жиз­ни. Счастье старается обойти стороной тех, кто сердцем холоден».

Так узнали человек с горячим и чело­век с холодным сердцем, что счастье не за горами, не в богатствах и королевских дворцах спрятано, а внутри каждого че­ловека находится. Но найти его можно лишь имея в груди горячее сердце, ра­дующееся красоте.

2. Ответьте на вопросы.
Что такое человеческое счастье? Ето всё
Люди бывают оптимистами и пессимистами, что это? ето люди с холодним сердцом и сгарачим сердцом:
Объясните значение данных слов
Что для вас счастье? ето для миня свшбода

Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաշտաբներ

204

Քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 10000000 է, Երևանի և Թբիլի­սիի հեռավորությունը1 4/5 Որքա՞ն է Երևանի և Թբիլիսիի

10000000:5=2000000

2000000×4=8000000

10000000+8000000=18000000

18000

205 a-z

Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հո­ղա կտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատաս­խան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է`

3 սմ-ի,= 3×5000=15000

) 1/2 սմ-ի, =5000:2=2500

10 սմ-ի=10×5000=50000

1 1/2սմ-ի, =5000:2=2500 1×5000=5000 5000+2500=7500

3 1/5սմ-ի, = 3×5000=15000 5000:5=1000 15000+1000=16000

3 9/10սմ-ի= 3×5000=15000 5000:10=500 5000-500=4500 15000+4500=19500

Posted in Ուսումնական նյութեր

(Պատմություն) Հին Եգիպտոս

• Ովքե՞ր էին փարավոնները։ Եգիպտական արքաները
• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու Ռամզես ll-ի գահակալման տարիները։ նա խաղաղությաբ պայմանագիր կապեց
• Ի՞նչ գիտեք եգիպտական մշակույթի մասին։ Նրանք փարավոնին հարգում էին ինչպես աստծու։
• Ինչու՞ է հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսն անվանել Նեղոսի պարգև։ որովհետև նրանց առաջին գյուղերը եղել են նեղոսի ափին