Posted in Ուսումնական նյութեր

I can order in a cafe

white coffee-կաթով կոֆե

black coffee- սև կոֆե

cappuccino-կապուչինո

espresso-եսպռեսօ

tea with milk-կաթով թեյ

hot chocolate-տաք շոկոլադ

orange juice-նարնջի հյութ

baguette-ֆռասիկան հաց

sandwich white bread-սենդվիչ սպիտակ հացով

sandwich brown bread- սենդվիչ սև հացով

toasted sandwich-տաքացրած սենդվիչ

roll-բուռգեռ

Posted in english, Ուսումնական նյութեր

English homework 09.28.22

English in Mind, pages 14,15,16,17Countries and Nationalities
Homework page 17, ex. a, c, b

a. Yes, Lionel Messi lives in Barcelona.

No, she’s from Turkish.

No, she’s Mexican professional golfer.

No, he is Brazilian actor.

No, she is American rapper.

No, he isn’t from Turkey. He is American rapper.

C. What’s your hero or heroine?

Posted in Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Իմ ընկերները

Ես ունեմ չորս մտերիմ ընկեր։ Կսկսեմ իմ առաջին ընկերից։ Ալեքսը, նա կարող էր իմ ընկերը չլինել եթե ես չտաի իմ խաղալիքը մի տղայի որը չար էր նա հետ չեր վերադարցնում իսկ Ալեքսը եկավ տեաավ ասաց

Հլը տուր իսկ այդ ժամանակ պարտեզում բոլորը իրենից վախենում էին։

Արեգը, Արեգի հետ ես ծանոթացել եմ միևնույն անուների շնորհիվ մենք ունենք շատ նմանություներ ունենք։

Դավիթը Աղաջանյանը, նրա հետ ոչվոք չի կարողանում մտերմանալ որովհետև նա լավ հայերեն լավ չի խոսում։

Դավիթը նրա հետ առաջինը ծանոթացել է իմ ընկեր Ալեքսը եսել նրա հետևից

Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Խառը թվերի համեմատումը

< և > նշաններից ո՞րը պիտի լինի աստղանիշի փոխարեն:

2 5/6∗3 2/7

Ընտրիր ճիշտ նշանը:

 • >
 • <

Ընտրիր խառը թվերից ամենամեծը:

 • 2 31/20
 • 3 11/60
 • 1 17/80

Ընտրիր այն խառը թվերը, որոնք ընկած են 3213-ի և 6713-ի միջև:

 • 4 5/13
 • 5 4/13
 • 2 9/13
 • 7 10/13

Խառը թվերից ո՞րն է մեծ`

62050, թե՞ 42680

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • 4 26/80
 • 6 20/50

Համեմատիր 7429 և 7413 խառը թվերը:

Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը:

 • 7 4/29<7 4/13
 • 7 4/29>7 4/13

Համեմատիր 114/7 անկանոն կոտորակը և 16 2/7 խառը թիվը:

11/47 անկանոն կոտորակը փոքր էմեծ էհավասար է

16 2/7 խառը թվից ( հավասար է ):

Համեմատիր կոտորակները:

5/27<27/5

Համեմատիր խառը թվերը:

Տեղադրիր >, < կամ = նշանը:

12 3/44 <12 5/33

214/7 անկանոն կոտորակը համեմատիր 30 բնական թվի հետ:

2147<30-ից:

Posted in Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Մայրենի 09.12.22

Խոսքը կազմվում է նախադասությունից և բառերից։ Իսկ բառերը՝ հնչյուններից։ Հայերեն բառերը սովորաբար 1-ից ավելի հնչյուներից են կազմված օրինակ՝ թանակ, գիրք։ Հայերենում շատ քիչ բառեր կան, որոնք կազմված են մեկից ավելի հնչյունից։ Այն հնչյունը կամ հնչյունախումբը, որը իմաստ է արտահայտում կոչվում է բառ։ Առանց իմաստի բառ չկա։ Ունի շեշտ և առանձին գորձառություն։ Հայերենում շեշտը դրվում է վերջին վանկի ձայնավորի վրա։

Տնային առաջադրանք

սա սովորումեք

միավանկ և բազմավանկ բառեր

Բազմավանկ- Երևան Թիֆլիս,Լառնակա, Գյումրի, կապան։

միավանկ- տուն, հաց, թուր, սուր սար, բութ։

Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաթեմ 09.07.22

Հոդված 20.Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ:

2. Սովորողն իրավունք ունի`

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն.

2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև տվյալ ուսումնական հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու կրթական վճարովի ծառայություններ.

3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության ուսումնանյութական բազայից.

4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների.

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները, կամ ոտնձգություն է արվում նրա պատվին ու արժանապատվությանը.

6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը.

7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները.

9) օգտվելու օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:

3. Սովորողը պարտավոր է`

1) կատարել ուսումնական հաստատության կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները.

2) ստանալ հանրակրթության պետական չափորոշիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ձեռք բերել և տիրապետել համապատասխան հմտությունների և կարողությունների, բավարարել սահմանված արժեքային համակարգին ներկայացվող պահանջները.

3) հաճախել և մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին.

4) կատարել օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:

Հոդված 21.Սովորողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը

1. Ուսումնական հաստատությունում կարգապահությունն ապահովվում է օրենքով, ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված կարգով:

2. Ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում սույն օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով միջին և ավագ դպրոցների սովորողների նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը.

1) նկատողություն.

2) խիստ նկատողություն:

3. Սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, կարգապահական տույժը կարող է հանվել, եթե սովորողը կարգապահական նոր խախտում թույլ չի տվել և դրսևորել է իրեն որպես բարեխիղճ, օրինակելի, կարգապահ սովորող:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում նույն սովորողի նկատմամբ կրկնակի կիրառվելու դեպքում ուսումնական հաստատությունը կարող է`

1) առաջարկել ծնողին սովորողին տեղափոխել այլ ուսումնական հաստատություն.

2) դիմել սոցիալական աջակցության բնագավառի լիազոր մարմնին` երեխային սոցիալական աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկով:

5. Եթե ոչ պետական ուսումնական հաստատության, մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցի, ինչպես նաև այլընտրանքային ուսուցման համակարգում սովորողը կամ նրա ծնողը չի պահպանել պայմանագրային դրույթները, կամ սովորողը չի ապահովել կրթության բովանդակությանն ու ծավալի յուրացմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները, ապա տվյալ ուսումնական հաստատությունը կարող է միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ պահելով ծնողին:

6. Ուսումնական պարապմունքներից սովորողի հաճախակի անհարգելի բացակայության համար պատասխանատվություն է կրում ծնողը` օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 22.Սովորողների առողջության պահպանումը

1. Ուսումնական հաստատությունն ապահովում է կրթական ծրագրի կատարման անվտանգ և ապահով պայմաններ, բնականոն աշխատանքային ռեժիմ, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սովորողների ֆիզիկական զարգացման ու առողջության ամրապնդման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ձևավորում է անձնական հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի հմտություններ՝ համաձայն առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի:

2. Սովորողների առողջության պահպանման և ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման դժվարությունները կանխարգելելու, վերականգնելու նպատակով յուրաքանչյուր սովորող տարին առնվազն մեկ անգամ անցնում է բժշկական (պրոֆիլակտիկ) հետազոտություն` ուսումնական հաստատության բժշկական սպասարկման ծառայության կողմից, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` տարածքային սպասարկման առողջապահական կազմակերպության կողմից` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Հոդված 23.Սովորողների խրախուսումը

1. Սովորողների համար ուսումնական հաստատության, նրա հիմնադրի, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, կազմակերպությունների, անհատների կողմից կարող են սահմանվել բարոյական և նյութական խրախուսման ձևեր` շնորհակալագիր, գովասանագիր, դրամական խրախուսում կամ ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ ձևեր։

Posted in Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Մայրենի 09.07.22

Դասարանում

Ամեն առավոտ ես ու ընկերներըս դպրոցում լսում ենք կոմիտասի երգերը։

գոյական-ընկեր դպրոց առավոտ

ածական-լսում

Տանը

Անտառն իր հինգ մատի պես ճանաչող աֆրիկացու առաջնորդությամբ փոքրիկ ջոկատը արագորեն գնում էր դեպի ծովածոցը։ Ոչ ոք ոչմի քայլ հետ չեր մնում շտապելով դեռ լույսը չբացված հայտվել ազատության մեջ։ Բոլորին անհանգստացնողը ծովածոցի մոտ լողացող նավն եր որոհետև գերին ասելեր որ զինվորները գնում են ծովածոց։

Գոյական- նավ, ծովածոց,

Ածականներ- գինգ մատի պես, արագորեն

Posted in Ուսումնական նյութեր, հայրենագիտությաուն

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում(Հայրենագիտություն)

Բաժին

Բարև ձեզ։ Ես Արեգ Տոնոյաննեմ։ Այսoր ես կներկայացնեմ ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփումը հայրենագիտության տեսանկյունից։ Ընկեր Հեղինեի հետ մենք արել են բազում նախագծեր օրինակ՝ դրանցից իմ ամենաշատ հավանածը, ճամփորդություն դեպի Երևանի ձիարձաները կամ հեծյալ արձաները։

Չորս ամենալավ նախագծերը

 1. Երևանի ձիարձաները կամ հեծյալ արձաները

2. Բագրատունյաց թագավորություն

3. Հայոց պետականության խորհդանիշները

4. Դավիթ Անհաղթի անունը կրող վայրեր

Շնորհակալություն ուշադրության համար։ ։D