Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմտիկա 09.28.22

44)

3 բանական թվերի գումարը 364 է նրանցից մեկը ամենա մեծ երկնիշ թիվն է։ Իսկ մյուս եկուսից մեկը մեծ է մյոսից 4 անգամ։ գտեք թվերը

364-99=265

265:5=53 (երկրորդ թիվ)

53×4=212 (երրորդ թիվ)

Պատ․ 1-ին 99   2-րդ 53 3-րդ  212

48) Երկու մեքենաներ երկու քաղաքից դուրս եկան իրար ընդառաչ 3ամբ 1/4 ժամ հետո հանդիպեցին մեկը շարժվոմ էր 60 կմ/ժ արագությամբ իսկ մյոսւը 40 գտեք ճանապրհի երկարությունը

Լուծում

60+40=100

100×3=300

100:4=25

300+25=325

պատասխան 325կմ

Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Խառը թվերի համեմատումը

< և > նշաններից ո՞րը պիտի լինի աստղանիշի փոխարեն:

2 5/6∗3 2/7

Ընտրիր ճիշտ նշանը:

 • >
 • <

Ընտրիր խառը թվերից ամենամեծը:

 • 2 31/20
 • 3 11/60
 • 1 17/80

Ընտրիր այն խառը թվերը, որոնք ընկած են 3213-ի և 6713-ի միջև:

 • 4 5/13
 • 5 4/13
 • 2 9/13
 • 7 10/13

Խառը թվերից ո՞րն է մեծ`

62050, թե՞ 42680

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • 4 26/80
 • 6 20/50

Համեմատիր 7429 և 7413 խառը թվերը:

Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը:

 • 7 4/29<7 4/13
 • 7 4/29>7 4/13

Համեմատիր 114/7 անկանոն կոտորակը և 16 2/7 խառը թիվը:

11/47 անկանոն կոտորակը փոքր էմեծ էհավասար է

16 2/7 խառը թվից ( հավասար է ):

Համեմատիր կոտորակները:

5/27<27/5

Համեմատիր խառը թվերը:

Տեղադրիր >, < կամ = նշանը:

12 3/44 <12 5/33

214/7 անկանոն կոտորակը համեմատիր 30 բնական թվի հետ:

2147<30-ից:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանում 09.19.22

Ընտրիր բոլոր կանոնավոր կոտորակները:

 • 9/7
 • 9/8
 • 88/24
 • 8/104
 • 3/13
 • 104/16
 • 16/24
 • 11/88

Ներկայացրու2 թիվը 5 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

2=10/5

Ութ խնձորը պետք է հավասար բաժանել 9տղաների միջև (խնձորները միանման են):

Որքա՞ն կհասնի յուրաքանչյուրին:

apple.jpg

Պատասխան՝  խնձոր: 8/9

Գրիր խառը թիվը՝ հինգ ամբողջ յոթտասներեքերորդ:

5Ամբ 7/15

Կոտորակը ներկայացրու բնական թվի տեսքով:

20/5= 4

Անջատիր անկանոն կոտորակի ամբողջ մասը՝

276/11= 25Ամբ 1/276

Քանորդը գրիր խառը թվի տեսքով՝

379:21= 21Ամբ 1/379

Ներկայացրու 5Ամբ8/12 խառը թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով:

5Ամբ8/12= 13/12

k-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 35/43−k կոտորակը կանոնավոր է:

 • 8
 • 7
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 9
 • 3
 • 6

Լուծիր հավասարումը՝ t−3/20=8

Պատասխան՝ t= 163

Լուծիր հավասարումը՝

294/x+15=7

Պատասխան՝ x=27

n-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 24−n/20 կոտորակը անկանոն է:

 • 2
 • 7
 • 1
 • 9
 • 6
 • 5
 • 8
 • 3
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09.14.22

3/15 կոտորակը փոխարինիր ավելի փոքր հայտարար ունեցող կոտորակով:

3/15= 1/5

Կոտորակը փոխարինիր նրան հավասար, ավելի փոքր համարիչ ունեցող կոտորակով:

Տեղադրիր անկրճատելի կոտորակ:

16/52=4/ 13\

1/9 կոտորակը գրիր 27 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

1/9=3/27

Ժամացույցի ո՞ր մասն է ներկված կանաչով:

10min.png

Ներկված է 1/6րդ մասը:

Մեկ րոպեի ո՞ր մասն է կազմում 2վայրկյանը:

2վայրկյանը կազմում են րոպեի1/30րդը:

Լրացրու նախադասության սովորական կոտորակը:

Եթե աշակերտները պետք է գրեն 144 էջ, իսկ Վարդանը արդեն գրել է 18 էջ, ապա նա գրել է էջերի 1/8 մասը:

Posted in Մաթեմատիկա

Սովորական կոտորակի գաղափարը

Գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝ մեկ երկրորդ:

Պատասխան՝  1/2

Տրված է 8/31 կոտորակը: Գտիր կոտորակի տարրերը:

Կոտորակի հայտարարը

 թիվն է: 8

Կոտորակի համարիչը

 թիվն է: 31

Ճանապարհի երկարությունը 14 կմ է: Մեքենան անցել է այդ ճանապարհի 7 կմ-ը:

Ճանապարհի ո՞ր մասն է անցել մեքենան:

Պատասխան (ստացված կոտորակը մի կրճատիր)՝ մեքենան անցել է ճանապարհի -րդ մասը: 1/2

Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաթեմ 09.07.22

Հոդված 20.Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ:

2. Սովորողն իրավունք ունի`

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն.

2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև տվյալ ուսումնական հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու կրթական վճարովի ծառայություններ.

3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության ուսումնանյութական բազայից.

4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների.

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները, կամ ոտնձգություն է արվում նրա պատվին ու արժանապատվությանը.

6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը.

7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները.

9) օգտվելու օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:

3. Սովորողը պարտավոր է`

1) կատարել ուսումնական հաստատության կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները.

2) ստանալ հանրակրթության պետական չափորոշիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ձեռք բերել և տիրապետել համապատասխան հմտությունների և կարողությունների, բավարարել սահմանված արժեքային համակարգին ներկայացվող պահանջները.

3) հաճախել և մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին.

4) կատարել օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:

Հոդված 21.Սովորողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը

1. Ուսումնական հաստատությունում կարգապահությունն ապահովվում է օրենքով, ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված կարգով:

2. Ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում սույն օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով միջին և ավագ դպրոցների սովորողների նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը.

1) նկատողություն.

2) խիստ նկատողություն:

3. Սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, կարգապահական տույժը կարող է հանվել, եթե սովորողը կարգապահական նոր խախտում թույլ չի տվել և դրսևորել է իրեն որպես բարեխիղճ, օրինակելի, կարգապահ սովորող:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում նույն սովորողի նկատմամբ կրկնակի կիրառվելու դեպքում ուսումնական հաստատությունը կարող է`

1) առաջարկել ծնողին սովորողին տեղափոխել այլ ուսումնական հաստատություն.

2) դիմել սոցիալական աջակցության բնագավառի լիազոր մարմնին` երեխային սոցիալական աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկով:

5. Եթե ոչ պետական ուսումնական հաստատության, մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցի, ինչպես նաև այլընտրանքային ուսուցման համակարգում սովորողը կամ նրա ծնողը չի պահպանել պայմանագրային դրույթները, կամ սովորողը չի ապահովել կրթության բովանդակությանն ու ծավալի յուրացմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները, ապա տվյալ ուսումնական հաստատությունը կարող է միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ պահելով ծնողին:

6. Ուսումնական պարապմունքներից սովորողի հաճախակի անհարգելի բացակայության համար պատասխանատվություն է կրում ծնողը` օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 22.Սովորողների առողջության պահպանումը

1. Ուսումնական հաստատությունն ապահովում է կրթական ծրագրի կատարման անվտանգ և ապահով պայմաններ, բնականոն աշխատանքային ռեժիմ, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սովորողների ֆիզիկական զարգացման ու առողջության ամրապնդման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ձևավորում է անձնական հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի հմտություններ՝ համաձայն առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի:

2. Սովորողների առողջության պահպանման և ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման դժվարությունները կանխարգելելու, վերականգնելու նպատակով յուրաքանչյուր սովորող տարին առնվազն մեկ անգամ անցնում է բժշկական (պրոֆիլակտիկ) հետազոտություն` ուսումնական հաստատության բժշկական սպասարկման ծառայության կողմից, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` տարածքային սպասարկման առողջապահական կազմակերպության կողմից` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Հոդված 23.Սովորողների խրախուսումը

1. Սովորողների համար ուսումնական հաստատության, նրա հիմնադրի, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, կազմակերպությունների, անհատների կողմից կարող են սահմանվել բարոյական և նյութական խրախուսման ձևեր` շնորհակալագիր, գովասանագիր, դրամական խրախուսում կամ ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ ձևեր։