Posted in Ուսումնական ճամփորդություն, Արշավներ

Իմ հանգստյան օրերը

Հանգստյան օրերին ընտանիցիս հետ գնացել էի Օձուն գյուղ։ Ես այնտեղ խաղում էի, հեծանիվ էի վարում և դաս էի անում։ Ես արշավել էի Քոբայր եկեղեցի։ Ես այնտեղ կերել էի կարտոֆիլ, նոր քաղած գազար, վայրի խնձոր։