Posted in Ուսումնական նյութեր

Ամփոփում

Առաջադրանքներ

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (88; 104); 2
  բ․  (85; 102);
  գ․  (31; 40);
  դ․  (140; 224); 2
  ե․  (45; 48; 81);
  զ․  (57; 76; 83);
  է․  (260; 325; 455) 5
 2. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․ [21; 28] 84,
  • բ․  [84; 108] 756
  • գ.  [160; 260] 2080
  • դ․  [14; 35; 42] 210
  • ե․  [15; 40; 45] 360
 3. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․  [23; 31] 713
  • բ․   [32; 35] 1120
  • գ.   [54; 126] 1134
  • դ․   [48; 36; 54] 432
  • ե․   [51; 68; 85]։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s