Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 17.02.2021

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։  33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։ 2

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը 124, 126

Երկու կենտ թվերի գումարը զույգ է

Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը կենտ թվեր

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

62դմ2սմ-5դմ8սմ =56 դմ 4 սմ

12ժ20ր-2ժ40ր=9 ժ 20 ր

82կգ-6կգ650գ= 75 կգ 350 գ

42դմ7սմ+5դմ8սմ=48 5 սմ

12կգ650գ+6կգ450գ=19 կգ 100 գ

12ժ20ր+2ժ40ր=15 ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

10656։24=444

203=4872:24

2603+3637=6240

5016-215=48001

6 Երկու թվերի գումարը 560 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից փոքր է 6 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

560:7=80

80×6=480

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6450, 1, 1240,  459,

a<1245        a>1200

a>214       a<1800

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(40+1):4

(40+2):4

(40+3):4

9 7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։ 7 մեծ և 7 փոքր պարկերում՝ 42կգ։ Որքա՞ն բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

10 Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s