Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 05.02.2021

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը:1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից: 36, 48, 60, 72, 84:

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s